Kontakt

Kontakt dla mediów

ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa
tel.: (22) 514 40 00

 

serwis.polsat.com.pl

Telewizja Polsat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa
tel.: (22) 514 40 00

Dział kontaktów z widzami
tel.: (22) 514 52 50

Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Ostrobramska 77
04-175 Warszawa
tel.: (22) 514 53 00
fax.: (22) 514 53 53
www.polsatmedia.pl
sekretariat@polsatmedia.pl

Dystrybucja Kanałów Tematycznych dla Operatorów Kablowych

Administratorem danych osobowych użytkownika jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612, e-mail: daneosobowe@polsat.com.pl.

W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązaniu kontaktu z Telewizją Polsat Sp. z o.o. oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 10 lat.

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem skorzystania z usług Telewizji Polsat oraz nawiązania kontaktu z użytkownikiem.

© Polsat 2019