Drogi UżytkownikuPrzed rozpoczęciem korzystania z usług telewizji hybrydowej (dalej także: HbbTV) świadczonych przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. (dalej także: Telewizja Polsat) dostępnych z poziomu kanałów Telewizji Polsat prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Administratorem i usługodawcą HbbTV jest Telewizja Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Telewizja Polsat co do zasady nie przetwarza danych osobowych użytkowników telewizji hybrydowej. Gromadzimy natomiast - w celu udostępniania treści w ramach HbbTV - dane o charakterze technicznym, mianowicie:
a) adres IP urządzenia - w celu dostarczenia stream’u z serwera położonego w optymalnej (najmniejszej) odległości od użytkownika,
b) ID urządzenia oraz wersja nagłówek przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie - w celu określenia właściwego typu stream’u (dobrania rodzaju strumienia video tak, aby urządzenie i przeglądarka wykorzystywane przez danego użytkownika były w stanie go odtworzyć),
c) nazwa MUX,
d) nazwa kanału telewizyjnego odtwarzanego w ramach korzystania z HbbTV oraz jego typ (określony liczbowo)
e) identyfikatory DVB-T takie jak TSID, DSD, DTYPE, ONID, CCID, SID,
f) lista kanałów telewizyjnych zaprogramowanych w urządzeniu,
g) nagłówek przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie do korzystania z HbbTV,
h) data i godzina skorzystania z usługi HbbTV,
i) informacja o dostawcy Internetu wykorzystywanego przez urządzenie.

 

Dane przetwarzane przez Telewizję Polsat w celu udostępniania treści w ramach HbbTV nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników, o ile użytkownik nie zdecyduje się nawiązać z nami kontaktu.

 

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych użytkowników telewizji hybrydowej, którzy nawiążą z nami kontakt (np. poprzez zgłoszenie reklamacji dotyczącej HbbTV), jest Telewizja Polsat Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612.

 

W Telewizji Polsat Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych, kontakt: daneosobowe@polsat.com.pl.

 

Dane osobowe użytkowników telewizji hybrydowej (o ile zostaną uzyskane) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) (w celu udostępniania treści w ramach HbbTV), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w ramach prawnie uzasadnionego interesu Telewizji Polsat polegającego na zapewnieniu możliwości nawiązania kontaktu z użytkownikiem, dochodzenia lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami) oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez 6 lat od daty zakończenia świadczenia usługi lub innej interakcji użytkownika z Telewizją Polsat w ramach korzystania z usług HbbTV.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

 

Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu z użytkownikiem.POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW TELEWIZJI HYBRYDOWEJ (HBBTV) TELEWIZJI POLSAT SP. Z O.O.


(„Polityka prywatności”)

1. Wprowadzenie

 

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań Telewizji Polsat Sp. z o.o. („Telewizji Polsat”) w Internecie oraz w ślad za obowiązującymi przepisami - prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i takich, które temu reżimowi nie podlegają) w ramach świadczonych przez Telewizję Polsat usług telewizji hybrydowej (dalej także: HbbTV).

Niniejsza Polityka prywatności opisuje model działania Telewizji Polsat jako administratora serwisów HbbTV kanałów Telewizji Polsat w kontekście stosowanych technologii - w tym plików cookies (przy czym szerzej kwestię tę opisuje Polityka cookies serwisów telewizji hybrydowej Telewizji Polsat), świadczenia usług telewizji hybrydowej oraz przetwarzania danych osobowych jej użytkowników.

 

2. Jakich serwisów HbbTV Telewizji Polsat dotyczy niniejsza Polityka?

 

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich serwisów HbbTV administrowanych przez Telewizję Polsat.

 

3. Gromadzenie danych osobowych przez Telewizję Polsat w ramach świadczenia usług telewizji hybrydowej

 

Telewizja Polsat co do zasady świadomie nie przetwarza danych osobowych użytkowników HbbTV. Gromadzimy natomiast - w celu zapewnienia prawidłowego dostępu do usługi - dane o charakterze technicznym, mianowicie:
a) adres IP urządzenia - w celu dostarczenia stream’u z serwera położonego w optymalnej (najmniejszej) odległości od użytkownika,
b) ID urządzenia oraz wersja nagłówek przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie - w celu określenia właściwego typu stream’u (dobrania rodzaju strumienia video tak, aby urządzenie i przeglądarka wykorzystywane przez danego użytkownika były w stanie go odtworzyć),
c) nazwa MUX,
d) nazwa kanału telewizyjnego odtwarzanego w ramach korzystania z HbbTV oraz jego typ (określony liczbowo),
e) identyfikatory DVB-T takie jak TSID, DSD, DTYPE, ONID, CCID, SID,
f) lista kanałów telewizyjnych zaprogramowanych w urządzeniu,
g) nagłówek przeglądarki wykorzystywanej przez urządzenie do korzystania z HbbTV,
h) data i godzina skorzystania z usługi HbbTV,
i) informacja o dostawcy Internetu wykorzystywanego przez urządzenie.

 

Informacje te uzyskujemy poprzez wykorzystanie plików cookie oraz podobnych technologii, np. local storage. Technologie te zostały szczegółowo opisane w Polityce cookies serwisów telewizji hybrydowej Telewizji Polsat pod adresem https://www.polsat.pl/HbbTV.

 

Wskazane powyżej dane przetwarzane są wyłącznie w celu udostępniania treści w ramach HbbTV oraz nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji użytkowników, o ile użytkownik nie zdecyduje się nawiązać z nami kontaktu.

 

W momencie, gdy użytkownik zdecyduje się nawiązać kontakt z Telewizją Polsat czy też złoży reklamację w związku z korzystaniem z usług telewizji hybrydowej, wówczas na nasze serwery trafiają Państwa dane osobowe, których zbiór mogą niekiedy zasilić dane odczytane z plików cookie. Na przykład: w sytuacji, gdy skontaktują się Państwo z nami w związku z problemem technicznym z korzystaniem z HbbTV, wówczas, aby móc rozwiązać Państwa kłopot, niezbędne może być skorzystanie przez nas np. z danych wykorzystywanego przez Państwa urządzenia.

 

Co do zasady, jeżeli zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontakt, gromadzimy następujące dane osobowe:
1) imię lub nick,
2) adres e-mail,
3) numer telefonu (opcjonalnie),
4) inne, nieustrukturyzowane dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy.

 

Aby natomiast rozpatrzeć złożoną przez Państwa reklamację bądź inne żądanie wynikające z umowy o świadczenie usług telewizji hybrydowej, niezbędne jest pozyskanie przez nas co najmniej następujących danych osobowych:
1) dane kontaktowe - adres e-mail lub imię, nazwisko, adres korespondencyjny,
2) ewentualnych danych osobowych niezbędnych do opisania przez Państwa przedmiotu i uzasadnienia składanej reklamacji.

 

4. W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Telewizja Polsat przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - w celu zawarcia i wykonania zawartej przez Państwa z Telewizją Polsat umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zawierają ją Państwo, akceptując warunki świadczenia usług HbbTV), w szczególności w celu udostępniania treści w ramach HbbTV, obsługi reklamacji oraz innych zgłoszeń odnoszących się do świadczonych przez nas usług;
2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, który stanowią: prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z usług HbbTV, dochodzenia i ochrony przed roszczeniami; przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

5. Jakie narzędzia wykorzystujemy w ramach obsługi serwisów HbbTV?

 

Administrowane przez nas serwisy HbbTV korzystają narzędzia Gemius Prism, które umożliwia nam prowadzenie zaawansowanej analityki webowej (np. zliczanie liczby użytkowników serwisu, odsłon, ruchu w serwisie generowanego z wyszukiwarek) oraz tworzenie raportów.<p.

Powyższe narzędzia oparte są o technologie plików cookie oraz tzw. local storage. Jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat ww. narzędzi, zachęcamy do się z Polityką cookies https://www.polsat.pl/HbbTV.

 

6. Odbiorcy danych osobowych użytkowników serwisów Telewizji Polsat

 

Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Telewizja Polsat korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technologicznej HbbTV. W szczególnych przypadkach podmioty te mogą mieć dostęp do przetwarzanych przez Telewizję danych osobowych. Wówczas Telewizja Polsat powierza tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie z wypracowanym przez Telewizję standardem bezpieczeństwa.

 

7. Profilowanie danych osobowych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Telewizja Polsat nie profiluje Państwa danych osobowych oraz nie stosuje tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

8. Okresy przechowywania informacji oraz danych osobowych użytkowników serwisów Telewizji Polsat

 

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Telewizję Polsat jako administratora serwisu jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. W przypadku danych osobowych pozyskanych przez nas w związku z wykonywaniem zawartych z Państwem umów (w szczególności w przypadku złożenia przez Państwa reklamacji) - okres ten najczęściej stanowić będzie czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z danego stosunku prawnego.

Okres przechowywania danych odczytywanych z wykorzystywanych przez nas plików cookie opisany został w Polityce cookies https://www.polsat.pl/HbbTV.

 

9. Zabezpieczenia

 

Wszystkie gromadzone przez Telewizję Polsat dane są przetwarzane i przechowywane z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa, zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa.

Jednocześnie uczulamy Państwa na niebezpieczeństwa wynikające z udostępnienia przez Państwa swoich danych logowania do urządzeń, z których korzystają Państwo z naszych usług osobom trzecim oraz braku wylogowania się z serwisów po zakończeniu korzystania z niego.

Więcej informacji na temat możliwości zadbania przez Państwa o swoja prywatność w kontekście korzystania z serwisów Telewizji Polsat znajdziecie Państwo w Polityce cookies https://www.polsat.pl/HbbTV.

 

10. Uprawnienia użytkowników serwisów Telewizji Polsat

 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
2) prawo żądania od Telewizji Polsat sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych,
3) prawo żądania usunięcia przez Telewizję Polsat dotyczących Państwa danych,
4) prawo żądania ograniczenia przez Telewizję Polsat przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Telewizję Polsat dotyczących Państwa danych osobowych,
6) prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

Żądania, o których mowa powyżej, prosimy kierować na daneosobowe@polsat.com.pl.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

11. Przetwarzanie danych osobowych dzieci

 

Usługi Telewizji Polsat oferowane w ramach serwisów skierowane są do osób pełnoletnich. W konsekwencji Telewizja Polsat nie przetwarza świadomie lub intencjonalnie danych osobowych dzieci.

 

12. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w ramach serwisów WWW przez Telewizję Polsat

 

W Telewizji Polsat został wyznaczony inspektor ochrony danych. Wszelkie dodatkowe pytania w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo kierować na adres daneosobowe@polsat.com.pl.

 

13. Zmiany Polityki prywatności

 

Aktualne brzmienie niniejszej Polityki prywatności będzie dla Państwa zawsze dostępne w stopce serwisów HbbTV.POLITYKA COOKIES SERWISÓW TELEWIZJI HYBRYDOWEJ TELEWIZJI POLSAT SP. Z O.O.


W naszych serwisach HbbTV wykorzystujemy pliki cookie oraz inne podobne technologie. Dla uproszczenia wszystkie te skrypty dalej będziemy określać łącznie „plikami cookie”.

 

Informujemy, że w przypadku korzystania przez Państwa z usług HbbTV za pośrednictwem niektórych modeli telewizorów, wyrażenie przez Państwa zgody na wykorzystanie przez Telewizję Polsat plików cookie zapisywanych w Państwa urządzeniu, może nie zostać odnotowane prawidłowo - wynika to z ograniczeń technologicznych telewizorów. W związku z powyższym podczas korzystania z usług HbbTV mogą Państwo zostać zapytani o zgodę na wykorzystanie plików cookie więcej niż jeden raz.

 

1. Jakich serwisów WWW dotyczy niniejsza Polityka?

 

Niniejsza Polityka cookies znajduje zastosowanie do wszystkich serwisów HbbTV administrowanych przez Telewizję Polsat.

 

2. Czym są pliki cookie?

 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, telefon, tablet etc.) w czasie korzystania z usług HbbTV, pozwalające na zapisywanie i odczytywanie informacji, które wykorzystujemy w opisanych poniżej celach.

Podobne do plików cookie technologie to m.in. local storage, session storage oraz service workers. Technologie te wykorzystują wydzieloną część pamięci przeglądarki służącą do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z usług telewizji hybrydowej. Ten obszar pamięci jest niedostępny dla naszego serwera, a przechowywane w nim dane - inaczej niż w przypadku plików cookie - nie mają terminu ważności, po którym zostałyby usunięte.

 

3. Jakie rodzaje plików cookie wykorzystujemy?

 

Stosujemy dwa rodzaje plików cookie, z uwagi na ich termin ważności:
a) sesyjne pliki cookie - są to tymczasowe pliki przechowywane w Państwa urządzeniu do momentu opuszczenia serwisu HbbTV. Sesja użytkownika serwisu trwa średnio pięć minut;
b) stałe pliki cookie - przechowywane w Państwa urządzeniu przez dłuższy okres - czas ten zależy od Państwa wyboru - mogą go Państwo w każdym czasie zmienić przez zmianę ustawień przeglądarki. Co jednak istotne, dzięki tym plikom korzystanie z serwisu i poruszanie się po nim jest znacznie łatwiejsze - zapamiętują one preferowaną przez Państwa rozdzielczość, wielkość liter czy układ treści. Te pliki umożliwiają nam także stałe ulepszanie serwisu zgodnie z Państwa potrzebami - służą nam do prowadzenia analizy użyteczności serwisu i poznawania Państwa potrzeb związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

Ze względu na cel zastosowania, wykorzystujemy wyłącznie analityczne pliki cookie - dzięki nim uzyskujemy informację o liczbie użytkowników naszych usług, obejrzanych przez nich treściach, kanale, z którego użytkownik trafił do serwisu HbbTV oraz czasie korzystania przez użytkownika z naszych usług, jednocześnie nie wymagając identyfikacji użytkowników, wszystkie zbierane informacje są anonimowe i używane jedynie do usprawniania korzystania przez Państwa z usług HbbTV.

 

4. Najważniejsze informacje na temat wykorzystywanych przez nas plików cookie

 

W naszych serwisach WWW możemy wykorzystywać następujące pliki cookie:

 

Nazwa pliku cookie

Cel i zastosowanie

phtv_counter

plik stały do sprawdzania, czy odbiornik HbbTV poprawnie przechowuje cookie

phtv_gdrp_cnst

plik stały z informacją dotyczącą akceptacji regulaminu

phtv_gdrp_data

plik stały z informacją o dacie akceptacji lub odmowy akceptacji regulaminu

phtv_tv_uid

plik stały z losowo wygenerowanym identyfikatorem odbiornika HbbTV

phtv_event_id

plik stały z identyfikatorem najnowszego zdarzenia interakcji HbbTV

phtv_config

plik stały z danymi do konfiguracji aplikacji HbbTV

Gdyn

3rd party, plik stały, służy do odróżnienia zdarzeń pochodzących z różnych odbiorników TV

Gtest

3rd party, plik tymczasowy, służy do sprawdzania, czy istnieje możliwość utworzenia cookie

OPTOUT

3rd party, plik stały z informacją o braku zgody na korzystanie z cookie

GDPRFORGRTTS

3rd party, plik stały z informacją kiedy użytkownik skorzystał z prawa do bycia zapomnianym

 

5. Pliki cookie a przetwarzanie danych osobowych

 

Wykorzystywane przez nas pliki cookie służą nam do indywidualizowania Państwa aktywności w serwisach HbbTV (niezmierzającej jednak do jakiejkolwiek identyfikacji oraz przetwarzania danych osobowych).

 

Wykorzystywane przez nas pliki cookie są technologią, którą mogą Państwo w pełni zarządzać sami, z poziomu wykorzystywanego przez Państwa urządzenia. Mogą Państwo je zablokować, jak również usunąć wszystkie zapisane dzięki nim informacje. Sposób i zakres zmian ustawień plików cookie zależy od rodzaju lub wersji przeglądarki albo aplikacji, z której Państwo korzystają. Szczegółowe informacje dotyczące zmian tych ustawień dostępne są na stronach dostawców wykorzystywanych przez Państwa przeglądarek i aplikacji.

 

Wyłączenie niektórych plików cookie może spowodować, że korzystanie z serwisu nie będzie dla Państwa komfortowe, np. nie zostaną zapamiętane Państwa preferencje co do układu treści.REGULAMIN USŁUGI HBBTV


(dalej „Regulamin”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usługi telewizji hybrydowej tzw. HbbTV (ang. Hybrid broadcast broadband TV) świadczonej drogą elektroniczną przez Telewizję Polsat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 388899, NIP 1130054762, REGON 930171612 o kapitale zakładowym w wysokości 236 946 700,00 złotych, wpłaconym w całości, adres elektroniczny: kontakt@polsat.com.pl (dalej: „Telewizja Polsat”).

 

§ 2. Definicje

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 

1. Usłudze HbbTV – rozumie się przez to bezpłatną usługę świadczoną przez Telewizję Polsat, na rzecz Użytkownika, na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającą na zapewnieniu technicznej możliwości dostępu w wybranych kanałach telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polsat do dodatkowych Treści multimedialnych, dostarczanych wraz z sygnałem telewizyjnym za pośrednictwem sieci internetowej;

 

2. Użytkowniku – rozumie się przez to osobę fizyczną korzystającą z Usługi;

 

3. Treści – rozumie się przez to dostępne za pośrednictwem HbbTV dodatkowe treści multimedialne, które mogą obejmować m.in. informacje tekstowe, grafiki, reklamy, ankiety, a także materiały audiowizualne udostępniane na żądanie Użytkownika z katalogu audycji w serwisie Polsat GO, za który odpowiedzialność redakcyjną ponosi Telewizja Polsat, na warunkach określonych w odrębnym Regulaminie Serwisu Polsat Go;

 

4. Sprzęcie – rozumie się przez to urządzenia spełniające określone w Regulaminie parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, umożliwiające korzystanie z Usługi, w tym telewizory i dekodery DVB-T;

 

5. Umowie – rozumie się przez to umowę zawartą przez przystąpienie pomiędzy Użytkownikiem a Telewizja Polsat, o treści określonej w Regulaminie;

 

6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/ WE.

 

§ 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną - postanowienia ogólne

 

1. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz zawarciem przez Użytkownika Umowy na zasadach określonych w Regulaminie.

 

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość zakończenia korzystania z Usług, a tym samym rozwiązania Umowy. W ten sam sposób Użytkownik ma również prawo od Umowy odstąpić, a w przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za nie zawartą.

 

4. Użytkownik może odtwarzać Treści nieograniczoną liczbę razy na różnego rodzaju Sprzęcie spełniającym wymagania techniczne, określone w Regulaminie.

 

§ 4. Wymagania techniczne

 

1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie odbiornika telewizyjnego lub dekodera DVB-T, dysponującego oprogramowaniem HbbTV.

 

2. Aby prawidłowo korzystać z Usług wymagane jest spełnienie następujących kryteriów:
a) dostęp do łącza o przepustowości co najmniej 1 Mbps;
b) oprogramowanie HbbTV z włączoną obsługą niezbędnych plików cookies oraz JavaScript.
c) odbiornik obsługujący standard DVB-T2 oraz kodek HEVC.

 

3. Zalecane jest, aby odbiorniki telewizyjne i dekodery DVB-T miały włączoną opcję autoupdate pozwalającą Użytkownikowi na korzystanie z aktualnego oprogramowania bez konieczności ręcznej aktualizacji.

 

4. W ramach Usługi Hbbtv stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Usługi HbbTv do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszego Regulaminu mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane w dalszej części plikami „cookies”.

 

5. Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Usługi HbbTv. Za ich pomocą dostarczane są Telewizji Polsat informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie korzystania z Usługi HbbTv. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

 

6. Telewizja Polsat informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane z Telewizją Polsat, nie są uprawnione do umieszczania w Usłudze HbbTv swoich plików „cookies”, ani odczytywać ich w przeglądarkach Użytkowników.

 

7. Stosowane są w ramach Usługi HbbTv dwa rodzaje plików „cookies”:
a) tzw. cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji lub
b) pliki „cookies” funkcjonalne pozwalające na identyfikację urządzenia Użytkownika w trakcie ponownego skorzystania z Usługi HbbTv – które nie są usuwane w sposób automatyczny i zapisują się na urządzeniu końcowym.

 

8. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies”, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą Usług HbbTv.

 

9. W przypadku urządzeń mobilnych, analogicznie jak i w przypadku urządzeń stacjonarnych, zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z urządzeniem końcowym Użytkownika.

 

10. Ze względu na dużą liczbę dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych, zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach może wyglądać inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystana z Usługi HbbTv zalecane jest zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności lub bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowanie ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

 

11. Niedokonanie przez Użytkownika zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 

12. Telewizja Polsat informuje, że co do zasady zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Użytkowników, za ich pomocą nie są przechowywane dane osobowe umożliwiające w sposób jednoznaczny potwierdzenie tożsamości osoby fizycznej. Pliki „cookies” w sytuacji, gdy samoistnie nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej, a dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację dane osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

 

13. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.

 

§ 5. Warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

1. Użytkownikowi korzystającemu z Usługi mogą być wyświetlane materiały reklamowe (audiowizualne, graficzne, tekstowe).

 

2. W ramach Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do Treści, które stanowią utwory podlegające ochronie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

3. Użytkownik uprawniony jest jedynie do skorzystania z Usługi na osobisty użytek. Powyższe oznacza, że Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do Treści, w szczególności praw do kopiowania w całości lub części, wprowadzania zmian, przesyłania i publicznego odtwarzania, dalszego udostępniania w sieci Internet, jak i prezentowania lub wykorzystywania Treści w celach komercyjnych.

 

4. W przypadku korzystania za pośrednictwem Usługi HbbTv z dostępu do Treści audiowizualnych z katalogu w serwisie Polsat GO, dostępność tych Treści jest ograniczona zgodnie z Regulaminem serwisu Polsat GO, przy czym niektóre z Treści dostępne będą jedynie dla Użytkowników z oprogramowaniem HbbTv w wersji 1.5 lub wyższym.

 

5. Użytkownik korzystający z Usługi zobowiązany jest stosować odpowiednie środki ostrożności, tak aby uniemożliwić osobom małoletnim dostęp do Treści o charakterze drastycznym, wulgarnym, erotycznym lub zawierających przemoc, które mogą być nieodpowiednie dla osób małoletnich. Treści będą oznaczone w serwisach dostępnych poprzez Usługę HbbTV zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6. Podczas świadczenia Usług mogą wystąpić okresowe techniczne przerwy w ich dostępności, trwające jednorazowo nie dłużej niż 20 godzin. Przerwy mogą być powodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w dostępności Usług spowodowanych awarią Telewizja Polsat dokłada wszelkich starań, aby usunąć awarię w najkrótszym możliwym czasie.

 

7. Telewizja Polsat nie udziela gwarancji na Usługi.

 

8. Telewizja Polsat odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 

9. Okoliczności niezależne od Telewizji Polsat, takie jak:
a) niesprawność Sprzętu Użytkownika,
b) ograniczenia lub zakłócenia w dostępie do Internetu lub
c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usług wynikające ze sprzecznego z Regulaminem działania lub zaniechania Użytkownika nie powodują niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Telewizje Polsat.

 

10. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z podmiotem świadczącym usługę dostępu do Internetu.

 

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Administratorem danych Użytkowników jest Telewizja Polsat sp. z o.o. Kontakt z Administratorem jest możliwy na piśmie na adres siedziby Administratora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub na adres email: kontakt@polsat.com.pl.

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez e-mail: iod@polsat.com.pl lub korespondencyjnie na adres siedziby z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

3. Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnych do zagrożeń i kategorii chronionych danych, w szczególności chroni dane przed nieuprawnionym ujawnieniem, usunięciem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu świadczenia Usług określonych w Regulaminie oraz w celach, o których mowa w ust. 6 poniżej, w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług określonych Regulaminem.

 

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, utworzenia, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego. Jednak w przypadku każdego rodzaju Usługi opisanej w Regulaminie podczas korzystania z niego Użytkownik jest osobno informowany, czy przetwarzanie jego danych osobowych jest niezbędne (wymagane) i jeśli tak, to których.

 

6. Dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w celach opisanych poniżej:
a) umożliwienie i świadczenie zamówionych Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) rozpatrywanie wszelkich skarg i reklamacji, archiwizowanie lub nawiązywanie kontaktu
c) związanego ze świadczoną Usługą – podstawą prawną rozpatrzenia skarg i reklamacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązków prawnych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest odpowiednio wyjaśnianie spraw, obrona lub rozstrzyganie roszczeń, archiwizowanie oraz nawiązywanie kontaktu,
d) ulepszanie lub przygotowywanie nowych usług oraz promowanie własnych produktów i usług (w tradycyjnej formie) – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes, którym jest dążenie do rozwoju i promocji produktów i usług Telewizji Polsat sp. z o.o.,
e) realizacja celu wskazanego w odrębnej zgodzie – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. w zakresie treści dobrowolnego oświadczenia woli,
f) umożliwienie Telewizji Polsat sp. z o.o. wypełnienie swoich obowiązków prawnych –podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane, w tym powierzane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Telewizji Polsat związane z korzystaniem z Usługi, w tym wsparciem systemów informatycznych i usług IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych oznaczonych przez Administratora, jako wymagane, jest niezbędne do wykonania Usługi, ponieważ bez tych danych Administrator nie będzie w stanie poprawnie zawrzeć lub wykonywać Umowy.

 

9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do przenoszenia danych, o ile zostaną spełnione przesłanki do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 ust. 1 i 2 RODO.

 

10. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ma ona prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

11. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Umowy i po jej zakończeniu, do upływu terminu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego. Jeśli Administrator przetwarza dane na podstawie udzielonej zgody, będą one przechowywane do czasu jej odwołania.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

 

2. Reklamację rozpatruje Telewizja Polsat.

 

3. Reklamacje należy niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia będącego podstawą reklamacji, zgłaszać pisemnie na adres Telewizja Polsat Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 77, 04-175 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja” lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@polsat.com.pl.

 

4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) imię,
b) nazwisko,
c) adres e-mail lub adres do doręczeń Użytkownika,
d) określenie przedmiotu reklamacji,
e) opis żądania Użytkownika,
f) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.

 

5. Telewizja Polsat, w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji może zażądać od Użytkownika dodatkowych, innych niż wskazane w ust. 4 powyżej, informacji, które uzna za niezbędne do przeprowadzenia oceny przedmiotu reklamacji.

 

6. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia.

 

7. Decyzja Telewizji Polsat w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza dochodzenia przez Użytkownika swoich roszczeń na zasadach ogólnych, na drodze postępowania sądowego. W przypadku, gdy reklamującym jest konsument, ma on prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniach mediacyjnym lub przed sądem polubownym. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego dochodzenia roszczeń przez konsumentów określane są odrębnie w przepisach lub dokumentach powołujących instytucje prowadzące taką działalność lub wydanych przez nie aktach wewnętrznych (np. regulaminy, statuty). 

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany stanu prawnego lub warunków świadczenia Usług. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną ogłoszone pod adresem https://www.polsat.pl/hbbtv/ i wyświetlone w HbbTV – w sposób widoczny dla wszystkich Użytkowników. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmiany Regulaminu uprawniony jest do zaprzestania korzystania z Usług i tym samym rozwiązania Umowy w każdym czasie.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Regulamin jest udostępniany przed zawarciem Umowy w HbbTV oraz w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie pod adresem https://www.polsat.pl/hbbtv/.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2022 r.