Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisów internetowych Telewizji polsat sp. Z o.o.(„polityka prywatności”)


1.      Wprowadzenie

 

W trosce o zapewnienie wysokiego standardu komunikacji, transparentności działań Telewizji Polsat Sp. z o.o. („Telewizji Polsat”) w Internecie oraz w ślad za obowiązującymi przepisami – prezentujemy Państwu zasady przetwarzania przez nas dotyczących Państwa informacji (zarówno o charakterze danych osobowych, jak i takich, które temu reżimowi nie podlegają) za pośrednictwem naszych serwisów WWW.

 

Niniejsza Polityka prywatności opisuje model działania Telewizji Polsat jako administratora serwisów WWW w kontekście stosowanych technologii – w tym plików cookies (przy czym szerzej kwestię tę opisuje Polityka cookies Telewizji Polsat), świadczenia usług drogą elektroniczną oraz przetwarzania danych osobowych użytkowników naszych serwisów.

 

2.      Jakich serwisów WWW Telewizji Polsat dotyczy niniejsza Polityka?

 

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do następujących serwisów internetowych administrowanych przez Telewizję Polsat:

3.      Gromadzenie danych osobowych przez Telewizję Polsat

 

W związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu Telewizja Polsat gromadzi Państwa dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych przez nas usług oraz do analizy Państwa aktywności w serwisie. Gromadzimy takie dane jak: adres IP urządzenia, dane o lokalizacji (usługi dostępne w serwisie są świadczone wyłącznie na terytorium Polski), identyfikator internetowy oraz inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie i podobnych technologii opisanych w Polityce cookies.

 

Gromadzenie tych informacji pozwala nam stale udoskonalać nasze serwisy i czynić korzystanie z nich bardziej komfortowym. Na podstawie tych danych możemy tworzyć raporty działania serwisów i wyciągać wnioski na temat Państwa zainteresowań określonymi materiałami.

 

Jednocześnie podkreślamy, że dane zapisane w logach serwerów Telewizji Polsat nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami oraz nie są przez nas wykorzystywane w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników, o ile nie zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontaktu, np. poprzez formularze kontaktowe dostępne w niektórych serwisach. Ponadto nasze serwisy nie wymieniają się wzajemnie danymi swoich użytkowników.

 

W momencie, gdy użytkownik serwisu skorzysta z formularza kontaktowego lub przesłania do nas własnych materiałów czy też złoży reklamację w związku z określoną usługą świadczoną przez nas elektronicznie, wówczas na nasze serwery trafiają Państwa dane osobowe, których zbiór mogą niekiedy zasilić dane odczytane z plików cookie. Na przykład: w sytuacji, gdy skontaktują się Państwo z nami w związku z problemem technicznym z korzystaniem z naszego serwisu, wówczas, aby móc rozwiązać Państwa kłopot, niezbędne może być skorzystanie przez nas np. z danych wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej lub informacji o dacie i godzinie zalogowania się w serwisie.

 

Co do zasady, jeżeli zdecydują się Państwo nawiązać z nami kontakt poprzez formularz kontaktowy gromadzimy następujące dane osobowe:

 • imię lub nick,

 • adres e-mail,

 • numer telefonu (opcjonalnie),

 • inne, nieustrukturyzowane dane osobowe, które przekażą Państwo nam z własnej inicjatywy.

 

Jednocześnie informujemy, że aby rozpatrzeć złożoną przez Państwa reklamację bądź inne żądanie wynikające z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu niezbędne jest pozyskanie przez nas co najmniej następujących danych osobowych:

 • dane pozwalające na zweryfikowanie Państwa tożsamości,

 • dane kontaktowe – adres e-mail lub imię, nazwisko, adres korespondencyjny,

 • ewentualnych danych osobowych niezbędnych do opisania przez Państwa przedmiotu i uzasadnienia składanej reklamacji.

4.      W jakich celach i na jakich podstawach prawnych Telewizja Polsat przetwarza dane osobowe użytkowników serwisów?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”) – w celu zawarcia i wykonania zawartej przez Państwa z Telewizją Polsat umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zawierają ją Państwo akceptując warunki regulaminów poszczególnych serwisów WWW);

 • 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wykonania przez Telewizję Polsat ciążących na niej obowiązków prawnych;

 • 6 ust. 1 lit. f RODO – w ramach prawnie uzasadnionego interesu Telewizji Polsat, który stanowią:

 1. marketing bezpośredni usług Telewizji Polsat bądź jej partnerów – z wyłączeniem reklamy profilowanej,

 2. nawiązywanie kontaktu z Państwem (np. w formie odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez formularz),

 3. obsługa reklamacji oraz innych zgłoszeń związanych ze świadczonymi usługami, prowadzenie analityki korzystania przez Państwa z serwisów,

 4. dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa serwisów, np. poprzez eliminowanie podejrzanego ruchu sieciowego,

 5. umożliwienie dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi ze świadczenia przez Telewizję Polsat usług drogą elektroniczną;

 • przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

5.      Odbiorcy danych osobowych użytkowników serwisu Telewizji Polsat

 

Aby móc świadczyć usługi na wysokim poziomie, Telewizja Polsat korzysta z usług podwykonawców np. w zakresie obsługi technicznej serwisu (Cyfrowy Polsat S.A.), sprzedaży powierzchni reklamowej. W szczególnych przypadkach podmioty te mogą mieć dostęp do przetwarzanych przez Telewizję Polsat danych osobowych. Wówczas Telewizja Polsat powierza tym podmiotom przetwarzanie Państwa danych osobowych bądź udostępnia Państwa dane osobowe zgodnie z wypracowanym przez Telewizję Polsat standardem bezpieczeństwa.

 

Telewizja Polsat może także udostępniać Państwa dane osobowe uprawnionym organom publicznym na ich żądanie, np. w związku z toczącym się postępowaniem karnym bądź gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów Telewizji Polsat lub praw innych użytkowników. 

 

Telewizja Polsat może również udostępniać zagregowane informacje na temat swoich użytkowników (niebędące danymi osobowymi), np. w formie statystyk odsłon reklam swoim partnerom handlowym.

6.      Przetwarzanie danych osobowych przez Telewizję Polsat a publikacja treści hostowanych na zewnętrznych serwerach

 

Telewizja Polsat wykorzystuje w swoim serwisie treści, które są hostowane na zewnętrznych serwerach (np. odnośniki do innych stron internetowych). Korzystamy również z wtyczek serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram czy Twitter. Po skorzystaniu z wtyczki (odnośnika), zostaną Państwo przeniesieni do serwisu, których administratorem nie jest Telewizja Polsat i za których działanie nie ponosimy odpowiedzialności (nie mamy bowiem żadnego wpływu na ich działanie). Wówczas zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz z politykami cookies umieszczonymi w serwisach, do których prowadzą wtyczki i odwołania.

7.      Profilowanie danych osobowych oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8.       Okresy przechowywania informacji oraz danych osobowych użytkowników serwisów WWW Telewizji Polsat

 

Okres przechowywania poszczególnych danych przez Telewizję Polsat jako administratora serwisów jest uzależniony od rodzaju tych danych oraz celu ich przetwarzania. Co do zasady jednak jest podyktowany okresem przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej przez Państwa z Telewizją Polsat umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9.      Zabezpieczenia

 

Wszystkie gromadzone przez Telewizję Polsat dane są przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem adekwatnych do zdiagnozowanego przez nas ryzyka środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez przepisy prawa.

 

Więcej informacji na temat możliwości zadbania przez Państwa o swoja prywatność w kontekście korzystania z serwisów WWW Telewizji Polsat znajdziecie Państwo w Polityce cookies.

10.  Uprawnienia użytkowników serwisów Telewizji Polsat

 

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo żądania od Telewizji Polsat dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania od Telewizji Polsat sprostowania dotyczących Państwa danych osobowych.

 • prawo żądania usunięcia przez Telewizję Polsat dotyczących Państwa danych,

 • prawo żądania ograniczenia przez Telewizję Polsat przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych,

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Telewizję Polsat dotyczących Państwa danych osobowych,

 • prawo żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych osobowych.

 

W celu rozpatrzenia ww. żądań Telewizja Polsat może zażądać od Państwa podania niezbędnych danych umożliwiających weryfikację Państwa tożsamości oraz zakresu żądania.

 

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  Przetwarzanie danych osobowych dzieci

 

Usługi Telewizji Polsat oferowane w ramach serwisu skierowane są do osób pełnoletnich (co zostało wprost zastrzeżone w regulaminach serwisów). W konsekwencji Telewizja Polsat nie przetwarza świadomie lub intencjonalnie danych osobowych dzieci.

12.  Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw lub organizacji międzynarodowych poza EOG, o ile te państwa lub organizacje zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające adekwatny do wymagań RODO stopień ochrony danych osobowych lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, np. korzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W ramach technicznej obsługi serwisów wykorzystywane są rozwiązania technologiczne dostarczane przez podmioty spoza EOG, w tym z USA. Oznacza to, że Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw siedziby dostawców tych rozwiązań. Takimi partnerami są np. Google czy Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE w miejsce tzw. Tarczy Prywatności unieważnionej wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z  dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II (https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9752016). Obecnie obowiązujące standardowe klauzule umowne zostały określone w Decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r., która weszła w życie w dniu 27 czerwca 2021 r. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=PL).

 

Korzystanie z usług zapewnianych przez ww. partnerów w administrowanych przez nich serwisach WWW oznacza Państwa zgodę na ten transfer. W przypadku, gdyby nie chcieli Państwo wyrazić przedmiotowej zgody, nie możecie Państwo wykonywać jakichkolwiek działań także na naszych profilach, takich jak polubienie, pozostawienie komentarza czy udostępnienie treści.

 

Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyka oraz może ulec zmianie w  przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG.

13.  Inspektor ochrony danych Telewizji Polsat

 

W Telewizji Polsat został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: Maciej Chilmanowicz, daneosobowe@polsat.com.pl.

14.  Zmiany Polityki prywatności

 

Aktualne brzmienie niniejszej Polityki prywatności będzie dla Państwa zawsze dostępne w stopce serwisów Telewizji Polsat.