NASZ NOWY DOM


NASZ NOWY DOM

 

 

 

 

Regulamin Konkursu pod tytułem „NASZ NOWY DOM”

 

 

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Constantin Entertaiment Polska sp. z o.o., dalej „Organizator”, jest organizatorem Konkursu związanego z audycją telewizyjną pod roboczym tytułem „Nasz Nowy Dom” (dalej „Audycja”), emitowaną w programie Polsat.
 2. Konkurs odbędzie się w terminie od 26 lipca 2013r. do 30 września 2013r.
 3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymagania opisane niniejszym regulaminem.

§ 2

 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

 1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, które spełniły wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.  
 2. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby, które nie były karane oraz wobec których nie toczy się postępowanie karne.
 3. Konkurs skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego.
 4. Pracownicy Constantin Entertainment Polska sp. z o.o., Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Telewizji Polsat sp. z o.o. oraz spółek z nimi powiązanych oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie. Spełnienie powyższego warunku zwycięzca potwierdza przed odbiorem nagrody.
 5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby które ukończyły 18 rok życia.
 6. Konkurs skierowany jest do rodzin, których pragnieniem jest remont własnego domu lub mieszkania i są gotowe poświęcić tydzień na urządzenie swojego wymarzonego domu lub mieszkania. Remont przeprowadzać będzie ekipa remontowa wraz z profesjonalnymi dekoratorami i architektami.
 7. Uczestnicy muszą być gotowi do wzięcia udziału w nagraniu telewizyjnym Audycji zorganizowanym w przedziale czasowym między 5 sierpnia 2013 roku a 30 listopada  2013r. na terenie województwa mazowieckiego. Podany przedział czasowy oznacza, że nagranie nastąpi nie wcześniej niż 5 sierpnia 2013r., a zakończenie nagrania nie później niż 30 listopada 2013r. Dokładny termin nagrania zostanie podany Uczestnikom będącym Finalistami Konkursu, czyli Uczestnikom, którzy spełniają warunki regulaminu oraz zostaną wybrani przez Jury Konkursowe.
 8. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 26 lipca 2013r.  do 30 września 2013r. przesłać na adres mailowy biuro@constantin-entertainment.pl lub pod nr telefonu (22) 21 52 914 lub na adres pocztowy: Constantin Entertainment, ul. Biedronki 55, 02-959 Warszawa swoje zgłoszenie. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miasto zamieszkania, wiek, imiona pozostałych członków swojej rodziny numer telefonu oraz krótki film i/lub zdjęcia rodziny i obecnego domu  oraz opis swojej rodziny. Należy również uzasadnić, dlaczego Państwa zdaniem powinniście zostać wybrani przez Jury Konkursowe do udziału w Audycji.
 9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest udokumentowanie przez Uczestnika posiadania praw do domu/mieszkania, który miałby być remontowany w ramach Konkursu, poprzez załączenie do zgłoszenia aktu własności budynku lub mieszkania.
 10. Imiona i nazwiska Finalistów Konkursu, mogą być ujawnione publicznie.
 11. Przystąpienie do Konkursu poprzez wykonanie czynności, o których mowa powyżej, oznacza, że Uczestnik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
 12. Przystępując do Konkursu poprzez zgłoszenie Uczestnik oświadcza, że:
  1. wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i / lub Telewizję Polsat swojego imienia, nazwiska oraz wizerunku, a także imion, nazwisk i wizerunków pozostałych osób zarejestrowanych na filmie i/lub zdjęciach, dla celów Konkursu i / lub Audycji;
  2. dysponuje pełnią praw do przesłanego filmu i/lub zdjęć i wyraża zgodę na wielokrotne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie przez Organizatora i/lub Telewizję Polsat z Filmu i/lub zdjęć zarejestrowanego podczas wizyty dokumentacyjnej, a także ze swojego imienia,  nazwiska oraz wizerunku zarejestrowanego w Filmie i/lub zdjęciach na wszelkich znanych w chwili przesłania zgłoszenia Organizatorowi polach eksploatacji.
 13. Przyjmuje się, że z chwilą dostarczenia przez Uczestnika Organizatorowi zgłoszenia do Konkursu wraz z podpisanymi przez Uczestnika oświadczeniami dotyczącymi odpowiednich zezwoleń i przekazania praw, wzory oświadczeń znajdują się na stronie www.polsat.pl, Organizator otrzymuje zgodę na korzystanie z wizerunku Uczestnika i pozostałych osób zarejestrowanych na filmie i/lub zdjęciach oraz ich imion i nazwisk. Uczestnik zgłaszając się przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest uprawniony do korzystania z nabytych od Uczestnika praw do wizerunku, imion i nazwisk dla celów Konkursu, Audycji i jej promocji, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych), na wszystkich znanych w chwili przesłania zgłoszenia polach eksploatacji.
 14. Uczestnik poprzez wysłanie w swym zgłoszeniu zdjęcia/zdjęć i / lub Filmów poświadcza, że przekazuje je nieodpłatnie Organizatorowi w ramach Konkursu wraz z prawem do dalszego nimi dysponowania na potrzeby Konkursu i / lub audycji. Uczestnik przesyłając zdjęcie i/lub Film oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do dysponowania egzemplarzem ww. zdjęcia i/lub Filmu, jak również posiada pełnię praw autorskich do ww. utworów. Ponadto Uczestnik zapewnia, że wykorzystanie przesłanego przez niego zdjęcia/zdjęć, Filmu/ów w Konkursie i / lub audycji nie stanowić będzie naruszenia niczyich praw i / lub dóbr osobistych, praw autorskich, jak również praw do wizerunku osób na nim/w nim przedstawionych. Uczestnik oświadcza, że w przypadku zgłoszenia Organizatorowi jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, dotyczących wykorzystania zdjęć/Filmów, bądź wizerunków użytych w Konkursie i / lub audycji, a dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika w zgłoszeniu, Uczestnik przejmuje  na siebie całą odpowiedzialność z tytułu ewentualnych zagrożeń  / lub naruszeń, będących skutkiem działania Uczestnika i / lub jego zaniechań bądź nieprawdziwości złożonych przez niego oświadczeń i zapewnień, w tym pokryje wszelkie koszty zaspokojenia w drodze ugody lub na drodze sądowej uzasadnionych roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie oraz koszty procesu i zastępstwa procesowego poniesione przez Organizatora lub jego następców w prawie.
 15. Uczestnik akceptuje fakt, że Filmy i/lub zdjęcia nie mogą zawierać napisów, gestów, treści wulgarnych, obraźliwych lub obrażających uczucia religijne lub mogących naruszać prawa i / lub dobra osób trzecich. W przypadku wystąpienia tego typu treści w Filmie i / lub na zdjęciu, Jury ma prawo nie zakwalifikować do konkursu Uczestnika, który wysłał zgłoszenie zawierające ww.  Film i/lub zdjęcie.
 16. Uczestnik nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować w filmie i/lub na zdjęciach przekazanych Organizatorowi do Konkursu jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów.
 17. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika oraz bezwarunkowa zgoda na korzystanie z wizerunku, imienia, nazwiska Uczestnika i członków jego rodziny, w przypadku zakwalifikowania go do udziału w Audycji, zostaną uregulowane w odrębnej umowie.

 

§3

Przebieg Konkursu

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy zgodnie z § 2 punkt 8, zadzwonić i/lub przesłać na adres mailowy lub adres korespondencyjny  swoje zgłoszenie. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, miasto zamieszkania, wiek, imiona pozostałych członków swojej rodziny, numer telefonu oraz krótki film i/lub zdjęcia rodziny i domu oraz opis swojej rodziny. Należy również podać uzasadnienie, dlaczego Państwa zdaniem powinniście zostać wybrani przez Jury Konkursowe do udziału w Audycji. W przypadku nadesłania krótkiego filmu i / lub zdjęć, załączone nagranie nie powinno przekraczać pojemności 10 MB.
 2. Organizator powoła pięcioosobowe Jury Konkursowe, które w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów dokona wyboru 10 (dziesięciu)  Uczestników (wraz z rodzinami), których zgłoszenia będą - zdaniem Jury – najbardziej interesujące.
 3. Wybór Uczestników, którzy wezmą udział w Audycji, należy wyłącznie do decyzji Jury Konkursowego. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie ani reklamacja.

 

§4

Nagroda

 

 1. Fundatorem Nagrody w konkursie jest Telewizja Polsat sp. z o.o..
 2. Konkursie Nagrodą jest wzięcie udziału w Audycji oraz remont domu/mieszkania Finalisty Konkursu, a wraz z nim nagroda pieniężna przeznaczona na pokrycie zobowiązania Finalisty w związku z podatkiem od nagród, na co każdy Uczestnik podpisując niniejszy Regulamin niniejszym wyraża zgodę.
 3. Uczestnik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na inną nagrodę ani na nagrodę pieniężną. Decyzja o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
 4. Nagroda rzeczowa polegająca na przeprowadzeniu remontu podlega opodatkowaniu podatkiem od nagród w wysokości 10% podstawy opodatkowania. Wysokość podstawy opodatkowania ustalona zostanie w oparciu o rzeczywistą wartość materiałów, sprzętów i prac związanych z remontem domu Finalisty oraz o wartość nagrody pieniężnej.
 5. Niezrealizowanie nagrody w czasie trwania Konkursu z winy innego podmiotu niż Organizator skutkuje wygaśnięciem prawa do Nagrody.
 6. Finalista konkursu przed otrzymaniem Nagrody jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć do Fundatora Nagrody podpisane oświadczenie podatkowe.

 

 

 

 

§5

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje związane z Konkursem, z wyłączeniem decyzji i postanowień które na mocy niniejszego regulaminu są ostateczne i w stosunku do których nie przysługuje reklamacja, mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres podany w § 2 punkt 8. , z dopiskiem „Komisja Sprawdzająca –„Nasz Nowy Dom” w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca składająca się z przedstawicieli Organizatora Konkursu.
 2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia jej do siedziby Organizatora.
 3. Reklamacje złożone przez uczestników będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
 5. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 

§6

Publikacja Regulaminu Konkursu

 

Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora Constantin Entertainment przy ul. Biedronki 55, 02-959 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.polsat.pl  .          

 

 

§7

Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora , wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody zwycięzcy i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (to jest miejscowości) zwycięzcy Konkursu, w tym również w ramach Audycji - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 2. Organizator będzie przechowywał Dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Organizator Konkursu może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora. W przypadku, w którym Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgoda taka będzie zarejestrowana kamerą podczas dokumentacji.
 4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Constantin Entertainment, Administrator Danych Osobowych, ul. Biedronki 55, 02-959 Warszawa 
 5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie Danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji zwycięzcy Konkursu może prowadzić do odmowy przyznania prawa do Nagrody lub odmowy jej wydania.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

[]

KOMENTARZE

Liczba komentarzy: 3Dodaj nowy wątek
11:55 | 30.07.2013
Stawiałem na Age Popielewicz
dodał: Dżentelmen Odpowiedz
Katarzyna Dwobor prowadzącą nowy reality show Nasz Nowy Dom. Pani Katarzyna jest w porządku, ma klase i doświadczenie. ale bardziej widziałbym w roli prowadzącej ten program Agnieszkę Popielewicz lub legendarnego Krzysztofa Ibisza
15:36 | 28.07.2013
Sportowe reality show
dodał: Dżentelmen Odpowiedz
Ja proponowałbym również jakieś sportowe reality show albo reality show w stylu budowania właściwej sylwetki/mięśni. W kolejnych odcinkach byłyby pokazywane zmagania, emocje, postępy i ciekawe zadania, konkurencje? Może jest jakiś format typy reality show o takiej tematyce?
17:25 | 27.07.2013
Super
dodał: romantyk Odpowiedz
Super. Wreszcie Polsat wprowadza reality show na antenę. Proponują Age Popielewicz na prowadzącą. Jest zdecydowanie lepsza od Rozenek prowadzącej konkurencyjny program ,Bitwa o dom'. Zapowiadają się niesamowite emocje. Top Chef, Nasz Nowy Dom, Tylko Muzyka i mój ulubiony Tylko Taniec.